Terms and Conditions of Business

GetTheLaughFlow Events
E-mail:       info@getthelaughflow.nl
Phone nr:  085 - 060 70 11
KvK nr:       30257811

Postal address: (no workshop location):
Madoerastraat 7, 3531 KE Utrecht, Netherlands

 

Terms and Conditions are in Dutch:

Algemene voorwaarden GetTheLaughFlow Events

Artikel 1 Inleidende bepaling.
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
GetTheLaughFlow, gevestigd te Utrecht, Madoerastraat 7, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30257811.
Lachworkshop : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de particulier/ het bedrijf bij een workshop van GetTheLaughFlow. Hierdoor verbindt GetTheLaughFlow zich jegens de participant tot het verschaffen van een door GetTheLaughFlow aangeboden en door hen georganiseerde lachworkshop.
Opdrachtgever: De partij met wie GetTheLaughFlow een workshopovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van GetTheLaughFlow. De opdrachtgever, die een workshop ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.
De betaling geschiedt na afloop van de workshop tenzij anders overeengekomen. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door GetTheLaughFlow
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt GetTheLaughFlow zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van GetTheLaughFlow aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging louter aan GetTheLaughFlow kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van GetTheLaughFlow. Deze schade kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de overeengekomen workshop. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.
GetTheLaughFlowaanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. Als de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan GetTheLaughFlow. Eventuele schade wordt door GetTheLaughFlow vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan GetTheLaughFlow is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever.
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop is betrokken.
- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshoporganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in acht neming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan GetTheLaughFlow zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien GetTheLaughFlow aansprakelijk is voor derving van het workshopgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshopsom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop daardoor wordt bemoeilijkt, kan door GetTheLaughFlow van de workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Annulering en in de plaatsstelling.
Uiteraard kan het voorkomen dat de opdrachtgever de geboekte workshop moet annuleren. Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
– meer dan 4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
– 3-4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
– 1-3 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
– 4-7 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
– 2-3 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
– binnen 48 uur voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in vergaderlocaties, restaurants, zaalhuurcentra, theaters of andere horeca etablissementen, hanteert GetTheLaughFlow de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.

Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals eerder aangegeven.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij GetTheLaughFlow, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij GetTheLaughFlow. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9 Overmacht
Als GetTheLaughFlow door onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor Get the Laugh Flow als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan;

• mobilisatie, oorlog, molest, terreur
• contingentering - of andere overheidsmaatregelen
• werkstakingen, natuurrampen, storm, slechte weersomstandigheden
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie GetTheLaughFlow voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichting jegens GetTheLaughFlow.

Artikel 10 Beeldmateriaal
Wanneer er tijdens door GetTheLaughFlow georganiseerde workshops door GetTheLaughFlow foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is GetTheLaughFlow gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met GetTheLaughFlow dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door GetTheLaughFlow, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door GetTheLaughFlow gemaakte foto's of videobeelden. De personen vrijwaren GetTheLaughFlow daarbij van vorderingen op portretrecht.

 

 

GetTheLaughFlow Events is the #1 for Laughter Workshops and Grumble&Giggle Trainings in the Netherlands. We offer events and group workshops on location throughout the country. Our team organizes an event from A to Z.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us by phone 085-0607011 or mail.

Office phone number: 085-0607011
E-mail: info@getthelaughflow.nl
Chamber of Commerce nr: 30257811

• Algemene Voorwaarden (dutch)
• Contact
• Cookies & Privacy